Szkolenia z MMF

Regulamin szkolenia: Zrób sobie stronę www – czyli wordpress od zera!

I.  ORGANIZACJA I SZKOLENIA

1.  Organizatorem szkoleń jest marka Marketing Małej Firmy oraz Twoje Biuro, ul. Łężyca-Budowlanych 1A/6, 66-016 Zielona Góra, Nip: 926-138-78-82.
2.  Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, jeśli ilość zgłoszeń nie osiągnie wymaganej liczy uczestników: 10.
5.  Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu – 2 h konsultacji / uczestnik szkolenia (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).
6.  Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia transportu oraz usług noclegowych. Lunch podczas szkolenia to opcja dodatkowa, zamawiana na życzenie i koszt uczestników.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji.
8. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia, jeśli oferta nie stanowi inaczej, jest Marta Siekacz.

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

1.  Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej z opisem szkolenia oraz za pośrednictwem promocji w kanałach social media.
2.  Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia “on-line” za pośrednictwem strony szkolenia oraz opłacenie udziału w szkoleniu poprzez przelanie środków odpowiadających cenie szkolenia na wskazany po wypełnieniu formularza rejestracyjnego numer konta. Jedynie dokonanie zgłoszenia i opłacenie udziału w szkoleniu jest wiążącą formą zamówienia usługi.
3.  Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje mailowo najpóźniej na dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
4.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu musi zostać dokonana pisemnie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: marta@marketingmalejfirmy.pl. Rezygnacja bez kosztowa możliwa jest do dnia 30.01.2019 r. Jeśli rezygnacja wpłynie przed tym terminem organizator zwraca 100% wpłaconej kwoty. Jeśli rezygnacja wpłynie w terminie od 31 stycznia do 8 lutego, organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty. Jeśli rezygnacja wpłynie w terminie po 8.02, organizator nie zwraca opłaty za szkolenie. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia oraz nieobecność na szkoleniu nie upoważnia do uzyskania zwrotu kosztów szkolenia.
5.  Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.
6.  W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, informując o tym Organizatora.
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.
9.  Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny, sms-owy. lub za pomocą poczty elektronicznej, jeśli numer telefonu będzie niedostępny.
10.  W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

III.  OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Aktualna cena szkolenia znajdują się na stronie z opisem szkolenia.
2.  Płatność za szkolenie należy dokonać najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. W innym przypadku o miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Faktura za szkolenie wydawana jest uczestnikowi na szkoleniu jeśli pisemne ustalenia w zamówieniu nie stanowią inaczej. Potwierdzeniem odbioru faktury oraz certyfikatu jest podpis uczestnika na liście obecności. W przypadku, gdy uczestnik nie odbierze faktury podczas szkolenia, zostanie ona wysłana na adres płatnika faktury.
4.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia zgłoszenia z listy uczestników i wpisania na to miejsce osoby zgłaszającej się później.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest Twoje Biuro, ul. Łężyca-Budowlanych 1A/6, 66-016 Zielona Góra, Nip: 926-138-78-82.
2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu (wypełnienie zgłoszenia “online” na stronie szkolenia) wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych w celu realizacji szkolenia.
3. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań oraz obowiązków prawnych z nimi związanych.
4. Uczestnik szkolenia podczas wypełniania formularza kontaktowego może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora na potrzeby działań polegających na marketingu produktów i usług własnych.
4. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dostęp do nich może mieć organizacja z siedzibą w Państwie trzecim jaką jest Facebook (promocja szkoleń odbywa się z wykorzystaniem tego medium, Facebook przetwarza dane użytkowników zgodnie z wybranym przez nich zakresem prywatności).
5. Podczas szkolenia wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna. Zapisując się na szkolenie, uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie jej do promocji kolejnych wydarzeń i szkoleń.
6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w “Polityce prywatności” dostępnej tutaj.

V.  REKLAMACJE

1.  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2.  Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zielona Góra 02.11.2018 r.